Organizational Culture Ebook

หนังสือด้าน Organizational Culture หรือวัฒนธรรมองค์กร ที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง พร้อม ระบบการวัดผลที่ช่วยให้คุณจัดทำและสรุปผล KPI หรือ OKR เชิงวัฒนธรรมออกมาเป็นตัวเลขได้!

Download Now »

โดยในหนังสือเล่มนี้นั้น คุณจะได้รับ

Executive Summary ที่อ่านง่าย เข้าใจได้เร็ว เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ใส่ใจใน culture องค์กร แต่ไม่มีเวลาอ่านทั้งเล่ม

บทอธิบายนิยาม ความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ทำให้คุณมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

ดัชนีชี้วัดวัฒนธรรมองค์กร หรือ Culture Index ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า องค์กรของคุณมีวัฒนธรรมที่แข็งแรง หรือ ไม่ อย่างไร?

พร้อมด้วย guidelines ที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ด้วย action items ที่ปฏิบัติได้จริง ทำได้วันนี้ ทำทันที!

เหมาะสำหรับผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรในระยะยาว

What you'll get

Organizational Culture Overview

หนังสืออ่านเบื้องต้นในการทำความเข้าใจและวัดค่าวัฒนธรรมในที่ทำงาน

คำถามสำหรับ Survey

คำถามพร้อมใช้งาน เพื่อวัดค่าวัฒนธรรมองค์กร

Benchmarks

เปรียบเทียบและประเมินคะแนนวัฒนธรรมองค์กรกับเกณฑ์มาตรฐาน

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-Book

เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง รับทั้งหมดนี้ได้เลย ฟรีทันที! • What you'll get

Trusted by Top Companies

มาดูกันว่าทีมงานมากกว่า 1,000 ทีมใช้ Happily เพื่อเพิ่ม employee engagement และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร