Organizational Culture Handbook

เพราะวัฒนธรรมคือจิตวิญญาณขององค์กร หรือ Organizational Culture นั้นเป็นหางเสือในการชักนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง กล่าวคือ ถ้าองค์กรมีวัฒนธรรมที่แข็งแรง จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่ในทางตรงกันข้าม วัฒนธรรมที่อ่อนแอ จะขัดขวางซึ่งความเจริญขององค์กร

เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรม ทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก แต่ด้วยการใช้มาตรฐานการวัดค่าของเรา คุณจะสามารถวัดค่าวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง แก้ไขวัฒนธรรมในส่วนที่ยังอ่อนแอ ส่งเสริมส่วนที่แข็งแรงได้ ก่อนที่จะสายเกินไป

Download your Free E-book

หนังสือฉบับนี้ มาพร้อมกับสิ่งที่จะช่วยให้คุณ สามารถจัดการกับวัฒนธรรมองค์กรได้ดุจผู้เชี่ยวชาญ ด้วย

เรียนรู้ซึ่งนิยาม ความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรอย่างลึกซึ้ง

ดัชนีชี้วัดวัฒนธรรมองค์กร หรือ Culture Index ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า องค์กรของคุณมีวัฒนธรรมที่ดี หรือ ไม่ดี อย่างไร?

พร้อมด้วย Guidelines ที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ด้วย Action Items ที่ปฏิบัติได้จริง ทำได้วันนี้ ทันที

Executive Summary ที่อ่านง่าย เข้าใจได้เร็ว เหมาะสำหรับผู้บริหารที่เวลารัดตัว

เหมาะสำหรับผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรทุกคน

Trusted by Top Companies

มาดูกันว่าทีมงานมากกว่า 1,000 ทีมใช้ Happily เพื่อเพิ่ม employee engagement และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร