“Sirin Space” จับมือ Happily.ai รุกตลาดองค์กร

Sirin Space CEO

“Sirin Space” จับมือ Happily.ai ใช้ AI ตอบโจทย์ลูกค้า HR ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ยุค Next Normal

นายพีรภูมิ ปราบอริพ่าย ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท สิริน สเปซ จํากัด เปิดเผยว่า บริษัท สิริน สเปซ จํากัด ผู้ให้บริการให้คําปรึกษา (Consulting) ในด้าน People Transformation และบริการ ฝึกอบรมเทรนนิ่งให้กับองค์กรชั้นนําทั้งภาครัฐและเอกชน จับมือกับ Happily.ai ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สําหรับ HR นําระบบ AI มาช่วยสร้างประสบการณ์การ ทํางานของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและพิเศษกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรเข้าใจและเข้าถึงพนักงานได้ดี ยิ่งขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ People analytics ซึ่งเป็นตัวช่วยที่สําคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร ในระยะยาวในยุค Next Normal

VXgei0V2CVGRHcw42tbH.jpg

ปัจจุบัน งานด้านทรัพยากรบุคคลหรือ HR นับเป็นงานส่วนแรกๆ ที่ ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผล ให้ผู้บริหารด้าน HR หลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแบบ Digital HR ซึ่งการ นําเอา Digital Platform มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการ ทํางานของ HR จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ต่อธุรกิจและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อพนักงานได้อย่างมาก และนําองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จ

“ด้วยประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาองค์กรชั้นนําระดับ โลกและโครงการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี ผมมีความมั่นใจว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้จะมาช่วยตอบ Pain Point ของหลายๆองค์กร ในการยกระดับความสัมพันธ์ ของพนักงานและองค์กรได้เป็นอย่างดแี ละมีประสิทธิภาพ เพราะความสุขของพนักงาน เป็นสิ่งสําคัญมากๆ ที่ช่วย ขับเคลื่อนความสําเร็จขององค์กรในยุคนี้ ซึ่งการใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ของ Happily.ai จะเป็นอีก 1 เครื่องมือที่สําคัญในการช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิด แรงจูงใจในการเรียนรู้, การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการ ทํางาน โดยยังคงสามารถทํางานสอดประสานร่วมกันได้ อย่างมีความสุขภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้บริษัท สิริน สเปซ มีแผนที่จะเตรียมขยายไลน์ ธุรกิจใหม่ เพื่อตอบรับกับการเติบโตของบริษัทในปลายปีนี้ กับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่บริษัทกําลังพัฒนาอยู่เพื่อที่จะช่วยเป็น “ลมใต้ปีก” ให้กับผู้ประกอบการ SME ในประเทศ” นายพีรภูมิกล่าว

ข่าวโดย

หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ